Tiểu ban giáo dục mầm non

Tiểu ban giáo dục phổ thông

Tiểu ban giáo dục đại học

Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời

Tiểu ban phát triển nhân lực

Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp

Về chúng tôi

Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (Hội đồng), thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Văn phòng Hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

Đơn vị liên kết