Thông báo viết bài tham dự Hội thảo

                                      

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

GIẤY MỜI 

VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

Kính gửi: Các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước

Các quốc gia trong giai đoạn phát triển hiện nay đang xem việc tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 như một lựa chọn mặc nhiên để không bị bỏ lại trong tiến trình phát triển của nhân loại. Đi liền với những cơ hội do cách mạng 4.0 mang lại là rất nhiều thách thức, đặc biệt cho các quốc gia đang phát triển. Cách mạng 4.0 tạo ra thị trường chung, tự do và cạnh tranh lao động giữa các quốc gia và trong nội bộ các quốc gia này cũng sẽ đòi hỏi các yêu cầu theo chiều hướng gia tăng chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, những đáp ứng từ hệ thống giáo dục và đào tạo sẽ quyết định chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐQGGDPTNL ngày 06/6/2018 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng ký ban hành, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (Văn phòng Hội đồng) chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

I. Mục tiêu và Nội dung của Hội thảo

1. Hội thảo tổ chức với các mục tiêu sau:

– Xây dựng diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục tham luận về nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0, các vấn đề của giáo dục đại học Việt Nam nhằm đảm bảo cung giáo dục đáp ứng cầu nhân lực của đất nước;

– Tổng hợp những kết quả nghiên cứu về nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai;

– Khuyến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh cách mạng 4.0.

2. Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

– Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam;…

– Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung – cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động;…

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1Thời gian: Ngày 23/11/2018 (Thứ 6)

2Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Hội thảo được tổ chức với quy mô rộng nhằm tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan khoa học và các nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài tham gia. Tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ nghành liên quan; các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

III. Thể lệ gửi bài Hội thảo

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia viết bài cho Hội thảo theo những chủ đề xoay quanh các nội dung nêu trên và đăng ký tham dự Hội thảo.

1. Gửi tóm tắt tham luận và phiếu đăng ký tham dự: Các nhà khoa học gửi tóm tắt tham luận dự kiến khoảng 500 từ (định dạng file.doc) và Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo về Ban tổ chức trước ngày 05/10/2018 đến địa chỉ email: hdqggdhoithao4.0@gmail.com

2. Gửi bài toàn văn: Bài viết toàn văn cần được gửi về Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 25/10/2018.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt; có dung lượng không quá 6000 từ; định dạng chữ Times New Roman; cỡ chữ 13 trên khổ giấy A4; bảng mã Unicode; giãn dòng 1,3; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.

Cấu trúc bài tham luận gồm: Tên bài viết; họ tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị, địa chỉ email, số điện thoại di động; tóm tắt bài viết (không quá 500 từ); Từ khóa (3-5 từ); Nội dung bài viết (gồm phần giới thiệu, phương pháp nghiên cứu và dữ liệu; các nội dung phân tích; kết luận); Tài liệu tham khảo; Phụ lục (nếu có).

3. Phản biện: Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Kết quả được thông báo trước ngày 05/11/2018.

Kính mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của các nhà khoa học!

T/L ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Đã ký

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

 

 

Thông tin chi tiết Hội thảo xin mời liên hệ:

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Điện thoại: (+84)915966626, email: anhducdhqghn@gmail.com

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Trưởng ban Ban Đại học, Đại học Quốc gia TP.HCM. Điện thoại: (+84)903945240, email: anhvu@vnuhcm.edu.vn

PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Điện thoại: (+84)903845052, email: nguyettcdn@ueh.edu.vn

ThS. Bùi Hoàng Yến, Văn phòng HĐQGGDPTNL. Điện thoại: (+84)916917088, email: bhyen@moet.gov.vn

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

“Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

Họ và tên:                              Giới tính:  □ Nam    □  Nữ

Học hàm, học vị:       □ GS             □ PGS           □TS                □ThS              □Khác

Công việc hiện tại :    □ Nghiên cứu           □ Giảng dạy            □  Quản lý

□ Khác (ghi rõ):…………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị / Cơ quan: ………………………………………………………………………

Tiêu đề của báo cáo khoa học đã đăng ký (nếu có): …………………………………

Đồng tác giả (nếu có): …………………………………………………………………

Thiết bị cần dùng (nếu có): □  Máy chiếu       □ Khác (ghi rõ): ………………………………..

                 Hà Nội, ngày…tháng…năm 2018

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *