Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

–  Hội đồng họp toàn thể định kỳ 6 tháng một lần, họp chuyên đề 3 tháng một lần, khi cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

– Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công.

– Ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

– Đối với chủ trương và chính sách quan trọng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quyết định mở rộng thành phần mời họp Hội đồng.

– Đối với những đề án, chương trình trọng điểm, Hội đồng giao cơ quan thường trực của Hội đồng tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà báo, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận.

– Hội đồng tổ chức họp bằng các hình thức: Họp tập trung, họp trực tuyến, họp chuyên đề với các tiểu ban chuyên môn; lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng bằng văn bản hoặc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử.

– Hội đồng có các tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban giáo dục mầm non, Tiểu ban giáo dục phổ thông, Tiểu ban giáo dục đại học, Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp, Tiểu ban phát triển nhân lực, Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời.

-Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

– Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được giao.

Ủy viên Thường trực Hội đồng

– Chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ giúp việc Hội đồng;

– Đề xuất chương trình công tác giai đoạn 2017 – 2021, báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng ban hành kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định;

– Thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng, quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của các tiểu ban chuyên môn;

– Ký các văn bản được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được giao;

– Chủ trì các phiên họp chuyên đề 03 tháng một lần của Hội đồng (do cơ quan thường trực của Hội đồng tổ chức, gồm một số Ủy viên Hội đồng, tiểu ban chuyên môn và đại biểu mời);

– Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước chỉ đạo các hoạt động: Tổ chức hội thảo khoa học, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, triển khai mô hình điểm;

– Thừa ủy quyền Chủ tịch Hội đồng, phân công các Ủy viên Hội đồng và đại diện cơ quan thường trực Hội đồng tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn khi Hội đồng nhận được giấy mời của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Ủy viên Hội đồng

– Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, các tiểu ban chuyên môn và có ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng; chủ động tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực theo chương trình công tác, nội dung phiên họp Hội đồng bằng văn bản (công văn hoặc thư điện tử), gửi đến Văn phòng Hội đồng để tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thường trực Hội đồng giải quyết kịp thời;

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Thường trực Hội đồng về nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

– Thực hiện bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Không nhân danh Ủy viên Hội đồng để tuyên truyền những thông tin, chủ trương khác với chủ trương chính sách của Nhà nước và kết luận thống nhất chung của Hội đồng;

– Các Ủy viên Hội đồng được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; được bảo đảm các chính sách, chế độ làm việc theo quy định hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *