Quyết định số 2489/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, về việc kiện toàn Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *