Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 05/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021. Cử ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (thay ông Đặng Xuân Hoan thôi làm Ủy viên Thư ký Hội đồng do đã chuyển công tác khác).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *