Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hội đồng gồm có 28 thành viên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Hội đồng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là phó Chủ tịch Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên Thường trực Hội đồng. Trong đó, Hội đồng gồm có 6 tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban giáo dục mầm non, Tiểu ban giáo dục phổ thông, Tiểu ban giáo dục đại học, Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp, Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, Tiểu ban phát triển nhân lực.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nghiên cứu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng yêu cầu.

Theo đó, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có trách nhiệm tư vấn cho Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia và các chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2021.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cơ quan thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng!

Văn phòng Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *