Ban hành Thông tư về quản lý hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

GD&TĐ – Ngày 28/12, Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD – XMC)
Thông tư 35 quy định về việc vận hành, thu thập và tổng hợp dữ liệu, báo cáo dữ liệu PCGD – XMC… 

Hệ thống thông tin quản lý PCGD – XMC là hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành do Bộ GD&ĐT quản lý, cung cấp, đảm bảo các chức năng cơ bản giúp các tỉnh tổng hợp dữ liệu PCGD – XMC về Bộ GD&ĐT phục vụ công tác kiểm tra, công nhận tỉnh đạt chuẩn PCGD – XMC. Hệ thống thông tin quản lý PCGD – XMC được thiết lập, vận hành và hoạt động trên Internet tại địa chỉ pcgd.moet.gov.vn.

Hệ thống thông tin quản lý PCGD – XMC bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu PCGD – XMC.

Cơ sở dữ liệu PCGD – XMC gồm dữ liệu điều tra về PCGD – XMC của các đối tượng được điều tra nhằm cung cấp thông tin, số liệu báo cáo, kết quả PCGD – XMC theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về PCGD – XMC và quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD – XMC.

Kết quả và số liệu PCGD – XMC cung cấp trên Hệ thống thông tin quản lý PCGD – XMC là một trong những cơ sở để kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh đạt chuẩn PCGD – XMC; phục vụ xây dựng các chính sách phát triển giáo dục và kinh tế – xã hội.

Thông tư đưa ra quy định về việc vận hành Hệ thống thông tin quản lý PCGD – XMC; Thu thập và tổng hợp dữ liệu, báo cáo dữ liệu PCGD – XMC; Quản lý, cung cấp, sử dụng dữ liệu PCGD – XMC; Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý hệ thống thông tin PCGD – XMC

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *