Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi dư luận. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cung cấp một số thông tin về dự thảo này.

Việc tồn tại nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục vượt trên 50 trẻ là cần thiết

Ông Nguyễn Bá Minh cho biết, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là cơ sở giáo dục khác, được quy định tại Điều 69 Luật Giáo dục 2005. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc bao gồm một số nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong mỗi nhóm trẻ và lớp mẫu giáo thuộc nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015 (sau đây gọi là Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT). Đến nay, các quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể và điều kiện hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/4/2017) và Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2017 của Bộ GDĐT về công bố danh mục văn bản QPPL quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần cũng đã quy định bãi bỏ một số khoản, điểm trong Điều 14 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT.

Thực tế hiện nay, việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT tại một số địa phương, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp những khó khăn, bất cập. Theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 50 trẻ, tuy nhiên thực tế nhiều nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.

Giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển GDMN

Theo ông Nguyễn Bá Minh, thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non. Từ những lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT là rất cần thiết.

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Chính phủ và danh mục văn bản QPPL quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển GDMN; đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nội dung sửa đổi tập trung vào vấn đề khó khăn, cốt lõi của thực tiễn cần giải quyết ngay. Khi Luật giáo dục sửa đổi được ban hành, sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện phù hợp với Luật.

Ngoài bãi bỏ một số khoản đã bãi bỏ theo Quy định tại Nghị định Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, Dự thảo thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục chỉ sửa đổi ở Điều 14, với quy định cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, quy định về số trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục: tăng số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 70 (bảy mươi) trẻ (quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT là không quá 50 (năm mươi) trẻ).

Bổ sung quy định về tổ trưởng chuyên môn trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của tổ trưởng quản lý hoạt động chuyên môn.

Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non  cũng cho biết thêm, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải Dự thảo thông tư trên mạng để xin ý kiến rộng rãi nhân dân. Các ý kiến sẽ được tiếp thu để hoàn thiện Thông tư trước khi ban hành chính thức.

Trung tâm Truyền thông giáo dục
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *