Tin ảnh

 •  

  Ảnh hoạt động các tiểu ban

   
 •  

  Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời

   
 •  

  Tiểu ban giáo dục nghề

   
 •  

  Phiên họp Tiểu ban giáo dục đại học

   
 •  

  Tiểu ban giáo dục mầm non

   
 •  

  Tiểu ban giáo dục phổ thông

   
 •  

  Phiên họp Tiểu ban giáo dục đại học 2018

   
 •  

  Phiên họp Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời

   
 •  

  Phiên họp thứ 2 của Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp

   

Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
 • 024.3218.1770
 • 024.3869.4085
 • vanphonghoidong@moet.gov.vn